Zakup USG

Na dostawę  Aparatu USG Echo z oprzyrządowaniem do cyfrowej archiwizacji badań dla  Firmy ”Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska”z siedzibą w  Łodzi przy ul. Taterniczej 31, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która przekracza równowartość  kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

Szczegóły

Załączniki

         INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z dnia 26.03.2012r.

Dotyczy postępowania: dostawy Aparatu USG Echo + oprzyrządowanie do cyfrowej archiwizacji badań lub równoważny- w ilości  1 sztuka. – zgodnie ze specyfikacją .

prowadzonego w trybie ogłoszenia o naborze ofert z dnia 14.03.2012r.,którego wartość  przekracza kwotę – 14.000 EURO i działając zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ WYBORU OFERTY

którą złożyła firma:

GE Medical Systems Polska Sp.z o.o. ul.Wołoska 9 , 02-583 Warszawa

Aparat USG + OPRZYRZĄDOWANIE – 1szt    -Cena brutto: 307 152,00 PLN

Kryterium oceny ofert była:

- Cena brutto – 100% (do 100 pkt.) gdzie firma uzyskała – 82pkt. W trakcie oceny oferty jednak oprzyrządowanie jakie zawierał w sobie sam aparat USG przemawiało za tym aby oferta złożona przez firmę jak wyżej została wybrana na Dostawcę w/w urządzenia.

Niniejszą informację przekazuje się do wiadomości publicznej w związku z realizacją projektu pn:" Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych"


loga programów unijnych

Gabinet prywatny

gabinet prywatny

Badania echokardiograficzne + USG płodów 3D/4D, noworodków, dzieci +konsultacje
Gabinet Fetal ECHO ul. Janosika 163, tel. do rejestracji 042 633 41 45

Pobierz skierowanie

Obowiązek informacyjny (RODO)

Obecnie zajmuję 48. miejsce na Liscie Stu wg Pulsu Medycyny

nagroda Rektora