Zakup EKG

Ogłoszenie o naborze ofert na dostawę Aparatu EKG dla  Firmy ”Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska”z siedzibą w  Łodzi przy ul. Taterniczej 31, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która nie przekracza równowartości  kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

Szczegóły

Załącznik

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z dnia 16.07.2012r.

Dotyczy postępowania: dostawy Aparatu EKG- w ilości  1 sztuka.

prowadzonego w trybie ogłoszenia o naborze ofert z dnia 03.07.2012r.,którego wartość  nie przekracza kwoty – 14.000 EURO i działając zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ WYBORU OFERTY

którą złożyła firma:

PROMED S.A., ul.Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa

Aparat EKG – 1szt    -Cena brutto:  6 120,00 PLN

Kryterium oceny ofert była:

- Cena brutto – 70% (do 70 pkt.)

- Okres gwarancji  – 30%(do 30pkt.)

gdzie firma uzyskała – 100pkt. W trakcie oceny oferty cena brutto oraz okres gwarancji aparat EKG przemawiało za tym aby oferta złożona przez firmę jak wyżej została wybrana na Dostawcę w/w urządzenia.

Niniejszą informację przekazuje się do wiadomości publicznej w związku z realizacją projektu pn:" Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych"


loga programów unijnych

Gabinet prywatny

gabinet prywatny

Badania echokardiograficzne + USG płodów 3D/4D, noworodków, dzieci +konsultacje
Gabinet Fetal ECHO ul. Janosika 163, tel. do rejestracji 042 633 41 45

Pobierz skierowanie

Obowiązek informacyjny (RODO)

Obecnie zajmuję 48. miejsce na Liscie Stu wg Pulsu Medycyny

nagroda Rektora